معمولی

20 هزار تومان

  • 30 روزه
  • بهره مندی از ویديوهای آموزشی معمولی

ویژهپشنهاد می کنیم

200 هزار تومان

  • 365 روزه
  • بهره مندی از ویديوهای آموزشی معمولی
  • بهره مندی از ویديوهای آموزشی پیشرفته (از جمله مسترمایند 2017)
  • بهره مندی از امکان تخفیف در دوره های آموزشی (اعم از وبینار و همایش)
  • امکان ثبت نام در مسترمایند 2019